Algemene Voorwaarden

Op deze pagina zijn de Algemene Voorwaarden van Praktijk Janet van den Broek weergegeven.
Deze informatie is onderaan deze pagina ook als PDF-bestand beschikbaar.

 1. Toepassing algemene voorwaarden

1.1   Deze algemene voorwaarden zijn van toepassing op alle aanbiedingen, offertes, opdrachten, werkzaamheden, overeenkomsten en rechtshandelingen tussen Praktijk Janet van den Broek, hierna genoemd “Praktijk Janet van den Broek” en Opdrachtgever, hierna genoemd “Opdrachtgever”, waarop Praktijk Janet van den Broek deze voorwaarden van toepassing heeft verklaard, voor zover van deze voorwaarden niet door partijen uitdrukkelijk en schriftelijk is afgeweken.

1.2   De onderhavige voorwaarden zijn eveneens van toepassing op overeenkomsten met Praktijk Janet van den Broek, voor de uitvoering waarvan door Praktijk Janet van den Broek derden (zoals adviseurs, deskundigen en dienstverleners) dienen te worden betrokken.

1.3   De toepasselijkheid van eventuele inkoop of andere voorwaarden van Opdrachtgever wordt uitdrukkelijk van de hand gewezen.

1.4   Wijzigingen van de opdracht of de algemene voorwaarden zijn slechts geldig indien en voor zover deze schriftelijk door bevoegde vertegenwoordigers van beide partijen overeengekomen zijn.

 1. Offertes, aanbiedingen en totstandkoming opdracht

2.1   Alle offertes en aanbiedingen van Praktijk Janet van den Broek zijn vrijblijvend, tenzij in de offerte een termijn voor aanvaarding is gesteld. Indien geen aanvaardingstermijn is gesteld, vervalt de aanbieding altijd na 30 dagen.

2.2   Offertes zijn gebaseerd op de informatie die door Opdrachtgever tot de offertedatum aan Praktijk Janet van den Broek is verstrekt. Opdrachtgever staat ervoor in dat alle voor de opzet en uitvoering van de opdracht essentiële informatie aan Praktijk Janet van den Broek is verstrekt. Praktijk Janet van den Broek is niet verantwoordelijk of aansprakelijk voor de juistheid en de volledigheid van de door Opdrachtgever verstrekte informatie en het gebruik daarvan.

2.3   De opdracht komt volgens het overeengekomen (uur)tarief tot stand na schriftelijke of mondelinge aanvaarding door Opdrachtgever van de door Praktijk Janet van den Broek uitgebrachte offerte. Indien de offerte niet op enigerlei wijze door Opdrachtgever wordt bevestigd en Praktijk Janet van den Broek toch tot uitvoering van de opdracht overgaat met instemming van Opdrachtgever, dan zal de inhoud van de offerte als tussen partijen overeengekomen gelden.

2.4   Praktijk Janet van den Broek heeft het recht om derden in te schakelen bij de uitvoering van de opdracht.

2.5   Praktijk Janet van den Broek kan niet aan offertes of aanbiedingen worden gehouden indien Opdrachtgever redelijkerwijs kan begrijpen dat de offertes of aanbiedingen, dan wel een onderdeel daarvan, een kennelijke vergissing of verschrijving bevat.

2.6   De in een offerte of aanbieding vermelde prijzen zijn exclusief BTW en andere heffingen van overheidswege, eventuele in het kader van de overeenkomst te maken kosten, daaronder begrepen reis- verblijf- en administratiekosten, tenzij anders aangegeven.

2.7   Praktijk Janet van den Broek is gerechtigd de overeenkomst in verschillende fasen uit te voeren en het aldus uitgevoerde gedeelte afzonderlijk te factureren.

2.8   Indien Praktijk Janet van den Broek met de Opdrachtgever een vast honorarium of vaste prijs overeenkomt, dan is Praktijk Janet van den Broek niettemin te allen tijde gerechtigd tot verhoging van dit honorarium of deze prijs zonder dat de Opdrachtgever in dat geval gerechtigd is om de overeenkomst om die reden te ontbinden, indien de verhoging van de prijs voortvloeit uit een bevoegdheid of verplichting ingevolge de wet- of regelgeving of haar oorzaak vindt in een stijging van de prijs van grondstoffen, lonen et cetera of op andere gronden die bij het aangaan van de overeenkomst redelijkerwijs niet voorzienbaar waren.

2.9     Aanbiedingen of offertes gelden niet automatisch voor toekomstige orders.

 1. Rechten en plichten van Praktijk Janet van den Broek

3.1   Praktijk Janet van den Broek zal zich inspannen om de opdracht naar beste inzicht en vermogen uit te voeren, in overeenstemming met de eisen van goed vakmanschap. Uitvoering geschiedt op grond van de op dat moment bekende stand der wetenschap. Praktijk Janet van den Broek kan echter niet garanderen dat het door Opdrachtgever met de opdracht nagestreefde doel of beoogde resultaat wordt bereikt.

3.2   Praktijk Janet van den Broek en Opdrachtgever zullen gedurende de uitvoering van de opdracht waar nodig overleggen over de stand van zaken en de wijze waarop de opdracht wordt uitgevoerd.

3.3   Indien bij de aanvaarding en de uitvoering van de opdracht zich feiten of omstandigheden voordoen die de voortgang van de opdracht of het resultaat daarvan negatief (kunnen) beïnvloeden, zullen Praktijk Janet van den Broek en Opdrachtgever elkaar hiervan zo spoedig mogelijk van op de hoogte stellen.

3.4   Als de voor de uitvoering van de opdracht noodzakelijke informatie afkomstig van Opdrachtgever, niet tijdig of niet in overeenstemming met de afspraken ter beschikking van Praktijk Janet van den Broek wordt gesteld of als Opdrachtgever op andere wijze niet aan haar verplichtingen voldoet, heeft Praktijk Janet van den Broek het recht de uitvoering van de opdracht op te schorten en om de daardoor ontstane kosten volgens haar geldende tarieven aan Opdrachtgever in rekening te brengen.

3.5   Praktijk Janet van den Broek heeft het recht om de door haar ingezette derden te vervangen. Praktijk Janet van den Broek zal er alles aan doen om vervanging in te zetten van hetzelfde niveau om de continuïteit en kwaliteit van de opdracht zoveel mogelijk te waarborgen.

 1. Rechten en plichten Opdrachtgever

4.1     Opdrachtgever zorgt ervoor dat:

– Praktijk Janet van den Broek tijdig wordt voorzien van alle bruikbare en noodzakelijke informatie;

– Documenten en gegevens die Praktijk Janet van den Broek voor het uitvoeren van de opdracht nodig heeft;

– Alle voor de opdracht essentiële en noodzakelijke feiten en omstandigheden, onder meer ontstaan door wijzigingen in het beleid en/of de organisatie van Opdrachtgever en wijzigingen in haar directe (markt)omgeving, zo spoedig mogelijk aan Praktijk Janet van den Broek worden gemeld, zodat Praktijk Janet van den Broek daar in de uitvoering van de opdracht op gepaste wijze rekening mee kan houden;

– De bij uitvoering van de opdracht betrokken medewerkers van Opdrachtgever in

voldoende mate beschikbaar en inzetbaar zijn;

– De adviseur(s) van Praktijk Janet van den Broek, tenzij expliciet anders is afgesproken, op eerste verzoek kosteloos een eigen werkplek bij Opdrachtgever krijgen, voorzien van goedwerkende telecommunicatievoorzieningen (zoals telefoon- en internetaansluiting).

4.2   Opdrachtgever zal Praktijk Janet van den Broek vrijwaren voor aanspraken van derden (adviseurs van Praktijk van den Broek daaronder begrepen) die in verband met de uitvoering van de opdracht schade lijden welke het gevolg is van het handelen of het nalaten van Opdrachtgever of van onveilige situaties in diens bedrijf of organisatie.

4.3   Opdrachtgever zal Praktijk Janet van den Broek en de door haar ingeschakelde adviseurs vrijwaren van en schadeloos stellen voor alle mogelijke vorderingen, hoe ook genaamd en op welk standpunt ook gebaseerd, van de Belastingdienst en/of het Uitvoeringsinstituut werknemersverzekeringen (UWV) tot inhouding en/of afdracht van belastingen en/of sociale premies, inclusief de daarop vallende rente en eventuele administratieve boetes, in verband met de door Praktijk Janet van den Broek en de door haar ingeschakelde adviseurs verrichte werkzaamheden.

 1. Wijziging in de (inhoud van de) opdracht

5.1   Indien zich in het kader van de opdracht situaties voordoen die bij de start van de opdracht niet waren voorzien, dan zal in onderling overleg en in goede harmonie naar een oplossing worden gezocht, waaronder bijvoorbeeld aanpassing van de (inhoud van de) aanvankelijke opdracht.

5.2   Als tijdens de uitvoering van de overeenkomst blijkt dat het voor een behoorlijke uitvoering daarvan noodzakelijk is om deze te wijzigen of aan te vullen, dan zullen partijen tijdig en in onderling overleg tot aanpassing van de overeenkomst overgaan. Indien de aard, omvang of inhoud van de overeenkomst, al dan niet op verzoek of aanwijzing van Opdrachtgever, wordt gewijzigd en de overeenkomst daardoor in kwalitatief en/of kwantitatief opzicht verandert, dan zal Praktijk Janet van den Broek het eventueel hieruit ontstane meerwerk op basis van haar gebruikelijke tarieven als aanvullende of separate opdracht in rekening mogen brengen. Praktijk Janet van den Broek zal daarvan zoveel als mogelijk vooraf prijsopgaaf doen.

5.3   Door een wijziging van de overeenkomst kan bovendien de oorspronkelijk opgegeven termijn van uitvoering worden gewijzigd. Opdrachtgever aanvaardt de mogelijkheid van wijziging van de overeenkomst, daaronder begrepen de wijziging in prijs en termijn van uitvoering.

 1. Vertrouwelijkheid

6.1   Beide partijen komen overeen dat alle van de andere partij ontvangen gegevens waarvan bekend is of waarvan men dient te weten dat deze van vertrouwelijke aard zijn, geheim blijven, tenzij een wettelijke plicht revelatie van die gegevens gebiedt. De partij die vertrouwelijke gegevens ontvangt, zal deze slechts gebruiken voor het doel waarvoor deze verstrekt zijn.

6.2   Gegevens worden als vertrouwelijk beschouwd indien deze door één van de partijen als zodanig zijn aangegeven. Opdrachtgever zal, zonder voorafgaande schriftelijke toestemming van Praktijk Janet van den Broek, geen mededelingen doen aan derden over de aanpak, werkwijze en materialen van Praktijk Janet van den Broek.

 1. Duur en beëindiging van de opdracht

7.1   De overeenkomst tussen Praktijk Janet van den Broek en Opdrachtgever wordt aangegaan voor onbepaalde tijd, tenzij uit de aard van de overeenkomst anders voortvloeit of indien partijen uitdrukkelijk en schriftelijk anders overeenkomen. De opdracht zal dan van rechtswege eindigen wanneer deze is afgerond.

7.2   Opdrachtgever erkent dat de duur en de planning van de opdracht kunnen worden beïnvloed door allerlei onvoorziene factoren, waaronder begrepen maar niet beperkt tot de kwaliteit van de door Opdrachtgever in het kader van de opdracht verstrekte informatie en de (mate van) beschikbaarheid en inzet van de bij de opdracht betrokken medewerkers van Opdrachtgever.

7.3   Praktijk Janet van den Broek zal haar uiterste best doen om de opdracht binnen de afgesproken planning uit te voeren. Deze planning en de daarin opgenomen
(deel-)termijnen kunnen echter nooit als finale termijnen worden aangemerkt. Behalve in geval van opzet of grove schuld van Praktijk Janet van den Broek geeft overschrijding van de planning en de daarin opgenomen (deel-)termijnen aan Opdrachtgever niet het recht om tot gehele of gedeeltelijke ontbinding of opzegging van de opdracht over te gaan, noch het recht op vergoeding van enige door Opdrachtgever dientengevolge geleden schade.

7.4   Beide partijen hebben het recht de opdracht tussentijds schriftelijk op te zeggen, met een opzegtermijn van één (1) kalendermaand, indien en voor zover één van hen daarbij aantoont dat de uitvoering van de oorspronkelijk overeengekomen opdracht en eventuele aanvullende opdrachten wegens belangrijke redenen aanzienlijk bemoeilijkt of onmogelijk wordt en voltooiing van de opdracht in redelijkheid niet geëist kan worden.

7.5   Opdrachtgever zal in geval van beëindiging van de opdracht om welke reden dan ook, alle tot dan toe in het kader van de opdracht verrichte werkzaamheden door Janet van den Broek tijdig en volledig vergoeden. Alle reeds aan Opdrachtgever verstuurde facturen, blijven onverminderd verschuldigd en worden op het moment van de beëindiging direct opeisbaar.

7.6   Beide partijen zijn gerechtigd de opdracht, met onmiddellijke ingang en zonder rechterlijke tussenkomst geheel of gedeeltelijk te ontbinden, indien ten aanzien van de andere partij:

– Een verzoek tot faillissement is ingediend;

– Surseance van betaling is aangevraagd;

– Liquidatie of staking van de onderneming plaats heeft;

– Op een noemenswaardig deel van het vermogen van de andere partij beslag wordt.

7.7   Praktijk Janet van den Broek is in geval van ontbinding tegenover Opdrachtgever in geen geval tot enige restitutie van al ontvangen gelden dan wel tot schadevergoeding verplicht.

 1. Tarieven, kosten en factuur

8.1   Opdrachtgever is aan Praktijk Janet van den Broek een honorarium verschuldigd dat wordt berekend op basis van het aantal door Praktijk Janet van den Broek bestede uren, dan wel een deel daarvan, vermenigvuldigd met het uurtarief tenzij anders schriftelijk is overeengekomen. In aanvulling op het honorarium is Opdrachtgever aan Praktijk Janet van den Broek mogelijk verschuldigd reis- verblijf- en administratiekosten en kosten van eventuele derden. Voor bepaalde type werkzaamheden of wanneer werkzaamheden onder grote tijdsdruk moeten worden verricht, is het Praktijk Janet van den Broek toegestaan om een hoger uurtarief dan het gangbare uurtarief in rekening te brengen. Alle verschuldigde bedragen worden vermeerderd met de toepasselijke omzetbelasting en andere heffingen die overheidswege worden opgelegd.

8.2     Indien tariefswijzigingen plaatsvinden worden deze tenminste drie

(3) maanden voor de ingangsdatum schriftelijk aan Opdrachtgever bekend gemaakt.

8.3   Tenzij anders schriftelijk is overeengekomen, zendt Praktijk Janet van den Broek eenmaal per maand een (voorschot-)factuur voor de verrichte werkzaamheden. De factuur zal voldoen aan de wettelijke vereisten.

 1. Betaling

9.1   Opdrachtgever betaalt het gefactureerde bedrag binnen veertien (14) dagen na factuurdatum, op een door Praktijk Janet van den Broek aan te geven wijze. Betaling zal plaatsvinden zonder aftrek, verrekening of opschorting uit welke hoofde dan ook.

9.2   Na het verstrijken van 30 dagen na de factuurdatum is Opdrachtgever in verzuim. Opdrachtgever is vanaf het moment van verzuim aan Praktijk Janet van den Broek over het opeisbare bedrag een vertragingsrente verschuldigd gelijk aan de wettelijke rente.

9.3   Ingeval er meerdere Opdrachtgevers zijn, is elke Opdrachtgever jegens Praktijk Janet van den Broek hoofdelijk aansprakelijk voor de betaling van het totale factuurbedrag ingeval de werkzaamheden ten behoeve van al deze Opdrachtgevers zijn verricht.

9.4   Door Opdrachtgever gedane betalingen strekken steeds ter voldoening van in de eerste plaats alle verschuldigde rente en kosten, en in de tweede plaats van opeisbare facturen die het langst openstaan, zelfs al vermeld de Opdrachtgever dat de voldoening betrekking heeft op een latere factuur.

 1. Incasso

Indien Praktijk Janet van den Broek invorderingsmaatregelen treft tegen Opdrachtgever, die in verzuim is, komen de kosten verband houdend met die invordering ten laste van Opdrachtgever, welke gesteld worden op ten minste 15% van de openstaande facturen. Onder deze kosten zijn begrepen de kosten van eventueel in te schakelen incassobureaus, deurwaarders en/of advocaten.

 1. Aansprakelijkheid/schade

11.1  Praktijk Janet van den Broek is tegenover Opdrachtgever slechts aansprakelijk voor schade ten gevolge van een ernstige toerekenbare tekortkoming in de uitvoering van de overeenkomst.

11.2  Indien Praktijk Janet van den Broek aansprakelijk zou zijn voor door Opdrachtgever geleden schade, dan is zijn aansprakelijkheid beperkt tot het bedrag dat in het voorkomende geval wordt uitgekeerd krachtens de door Praktijk Janet van den Broek afgesloten beroepsaansprakelijkheidsverzekering of andere aansprakelijkheidsverzekering, vermeerderd met het voor Opdrachtgever geldende eigen risico, waarbij het totaal van deze bedragen is beperkt tot het maximumbedrag van de verzekering. Een kopie van de polis met voorwaarden van de beroepsaansprakelijkheidsverzekering wordt op verzoek door Praktijk Janet van den Broek toegezonden.

11.3  Indien, om welke reden dan ook, geen verzekeringsuitkering plaatsvindt, is de aansprakelijkheid van Praktijk Janet van den Broek jegens Opdrachtgever beperkt tot het honorarium van de opdracht waarop de aansprakelijkheid betrekking heeft, met een maximum van vijfduizend euro (€5.000,-).

11.4  Praktijk Janet van den Broek is niet gehouden tot vergoeding van indirecte schade geleden door Opdrachtgever waaronder begrepen maar niet beperkt tot gevolgschade, gederfde winst en schade ten gevolge van bedrijfsstagnatie.

11.5  Praktijk Janet van den Broek zal bij de inschakeling van niet in zijn organisatie werkzame derden (zoals adviseurs, deskundigen of dienstverleners) de nodige zorgvuldigheid in acht nemen. Praktijk Janet van den Broek is niet aansprakelijk voor ernstige tekortkomingen jegens Opdrachtgever of voor eventuele fouten of tekortkomingen van deze derden. In zo’n geval is Opdrachtgever verplicht de ingeschakelde derden zelf aansprakelijk te stellen en eventueel geleden schade op deze derden te verhalen.

11.6  Praktijk Janet van den Broek is niet aansprakelijk voor door Opdrachtgever geleden schade, van welke aard ook, indien Praktijk Janet van den Broek bij de uitvoering van zijn opdracht is uitgegaan van door Opdrachtgever verstrekte onjuiste en/of onvolledige gegevens, tenzij deze onjuistheid of onvolledigheid voor Praktijk Janet van den Broek duidelijk kenbaar was of behoorde te zijn.

11.7  Opdrachtgever vrijwaart Praktijk Janet van den Broek tegen alle aanspraken (zoals schades en rechtsvorderingen) van derde(n) die met de uitvoering van de overeenkomst tussen Opdrachtgever en Praktijk Janet van den Broek samenhangen, tenzij het betreft aanspraken ten gevolge van ernstige tekortkomingen van Praktijk Janet van den Broek.

11.8  Indien Opdrachtgever een eventuele vordering jegens Praktijk Janet van den Broek niet binnen 1 jaar na het ontdekken van de schade in rechte aanhangig heeft gemaakt, komt deze rechtsvordering na het verstrijken van het jaar te vervallen.

 1. Intellectuele Eigendomsrechten

12.1  Praktijk Janet van den Broek behoudt zich alle intellectuele en industriële eigendomsrechten voor met betrekking tot hetgeen door haar is vervaardigd of gebruikt in het kader van een opdracht, zulks in de breedste zin van het woord.

12.2  Zonder voorafgaande schriftelijke toestemming van Praktijk Janet van den Broek is het Opdrachtgever niet toegestaan:

– De materialen ter inzage te geven, openbaar te maken of te verveelvoudigen op welke wijze dan ook buiten de kring van personen die, binnen het kader van de opdracht, behoren tot rechtstreeks bij de opdracht betrokken medewerkers;

– De materialen (geheel of gedeeltelijk) te (doen) gebruiken voor het instellen van juridische claims, het voeren van gerechtelijke procedures;

– De materialen te gebruiken voor reclame- of wervingsdoeleinden.

 

 1. Overmacht

13.1  Praktijk Janet van den Broek is niet gehouden tot het nakomen van enige verplichting jegens Opdrachtgever indien hij daartoe gehinderd wordt als gevolg van een omstandigheid die niet is te wijten aan schuld, en noch krachtens de wet, een rechtshandeling of in het verkeer geldende opvattingen voor zijn rekening komt.

13.2  Onder overmacht wordt in deze algemene voorwaarden verstaan, naast hetgeen daaromtrent in de wet en jurisprudentie wordt begrepen, alle van buitenkomende oorzaken, voorzien of niet voorzien, waarop Praktijk Janet van den Broek geen invloed kan uitoefenen, doch waardoor Praktijk Janet van den Broek niet in staat is zijn verplichtingen na te komen. Werkstakingen in het bedrijf van Praktijk Janet van den Broek of van derden daaronder begrepen. Praktijk Janet van den Broek heeft ook het recht zich op overmacht te beroepen indien de omstandigheid die (verdere) nakoming van de overeenkomst verhindert, intreedt nadat Praktijk Janet van den Broek zijn verbintenis had moeten nakomen.

13.3  Praktijk Janet van den Broek kan gedurende de periode dat de overmacht voortduurt de verplichtingen uit de overeenkomst opschorten. Indien deze periode langer duurt dan drie (3) maanden, dan is ieder der partijen gerechtigd de overeenkomst te ontbinden, zonder verplichting tot vergoeding van schade aan de andere partij.

13.4  Voor zoveel Praktijk Janet van den Broek ten tijde van het intreden van overmacht zijn verplichtingen uit de overeenkomst inmiddels gedeeltelijk is nagekomen of deze zal kunnen nakomen, en aan het nagekomen respectievelijk na te komen gedeelte zelfstandige waarde toekomt, is Praktijk Janet van den Broek gerechtigd om het reeds nagekomen respectievelijk na te komen gedeelte separaat te factureren. Opdrachtgever is gehouden deze factuur te voldoen als ware er sprake van een afzonderlijke overeenkomst.

 1. Vrijwaring

14.1  Opdrachtgever vrijwaart Praktijk Janet van den Broek voor eventuele aanspraken van derden, die in verband met de uitvoering van de overeenkomst schade lijden en waarvan de oorzaak aan andere dan aan Praktijk Janet van den Broek toerekenbaar is. Indien Praktijk Janet van den Broek uit dien hoofde door derden mocht worden aangesproken, dan is Opdrachtgever gehouden Praktijk Janet van den Broek zowel buiten als in rechte bij te staan en onverwijld al hetgeen te doen dat van hem in dat geval verwacht mag worden. Mocht Opdrachtgever in gebreke blijven in het nemen van adequate maatregelen, dan is Praktijk Janet van den Broek, zonder ingebrekestelling, gerechtigd zelf daartoe over te gaan. Alle kosten en schade aan de zijde van Praktijk Janet van den Broek en derden daardoor ontstaan, komen integraal voor rekening en risico van Opdrachtgever.

 1. Toepasselijk recht en geschillenregeling

15.1  Op alle rechtsbetrekkingen waarbij Praktijk Janet van den Broek partij is, is uitsluitend het Nederlands recht van toepassing, ook indien aan een verbintenis geheel of gedeeltelijk in het buitenland uitvoering wordt gegeven of indien de bij de rechtsbetrekking betrokken partij aldaar woonplaats heeft.

15.2  De rechter in de vestigingsplaats van Praktijk Janet van den Broek is bij uitsluiting bevoegd van geschillen kennis te nemen, tenzij de wet dwingend anders voorschrijft. Niettemin heeft Praktijk Janet van den Broek het recht het geschil voor te leggen aan de volgens de wet bevoegde rechter.

15.3  Partijen zullen eerst een beroep op de rechter doen nadat zij zich tot het uiterste hebben ingespannen een geschil in onderling overleg te beslechten.

Download de Algemene Voorwaarden van Praktijk Janet van den Broek als PDF-bestand.