Privacyverklaring

Doel: Beschermen van de persoonsgegevens en de privacy van de (potentiële) cliënten – opdrachtgevers en individuele cliënten – van Praktijk Janet van den Broek.

Praktijk Janet van den Broek verwerkt persoonsgegevens bij het verlenen van haar diensten. Janet vindt jouw privacy belangrijk. Daarom geeft zij in deze privacyverkaring een toelichting op hoe zij met jouw gegevens omgaat, wat het doel is van het gebruik daarvan en voor de verwerking van welke gegevens Praktijk Janet van den Broek expliciet om jouw toestemming zal vragen.

Contactgegevens

De persoonsgegevens worden verwerkt door Praktijk Janet van den Broek, KvK Haaglanden 27355047
T. 06-38 48 33 07
E. contact@janetvandenbroek.nl

Definities

In deze privacyverklaring gebruik ik een aantal definities, die in enkelvoud en meervoud kunnen worden gebruikt:

Cookie: een klein bestand dat via een internetsite op (het IP-adres van) jouw computer wordt geplaatst en informatie over jouw bezoek aan de website van Praktijk Janet van den Broek registreert.

Reglement: deze privacyverklaring

Privacywetgeving: Algemene Verordening Gegevensbescherming (vóór 25 mei 2018: Wet bescherming persoonsgegevens). 

Toelichting op de privacyverklaring

Praktijk Janet van den Broek mag de gegevens die jij aan haar verstrekt niet zonder meer verwerken. De Privacywetgeving is bedoeld om de privacy van personen te beschermen. Door deze wetgeving wordt het toegestane gebruik van jouw persoonsgegevens door anderen beperkt. Op grond van deze wet heeft Praktijk Janet van den Broek de plicht om haar klanten:

 • op de hoogte te stellen van de wijze waarop en het doel waarmee gegevens worden verwerkt;
 • te melden wie de gegevens kunnen inzien;
 • voor het verwerken van bepaalde gegevens toestemming te vragen.

Welke persoonsgegevens

Praktijk Janet van den Broek verwerkt (mogelijk) jouw persoonsgegevens als je klant wordt of bent, de website bezoekt, je aanmeldt voor de nieuwsbrief, of via het contactformulier contact opneemt.

Bij de persoonsgegevens die Praktijk Janet van den Broek verwerkt gaat het om persoonsgegevens uit de volgende categorieën:

 • NAW-gegevens (naam, adres, woonplaats)
 • Contactgegevens zoals telefoonnummers en e-mailadressen
 • Geboortedatum
 • Geslacht
 • IP adres
 • Gegevens over gezondheidssituatie
 • Gegevens betreffende dienstverband of arbeidsverleden (mogelijk)
 • Functionele mogelijkheden en belastbaarheid
 • Verzuimgegevens (mogelijk)
 • Gegevens in een Plan van Aanpak (in kader van arbowetgeving, mogelijk)

Alle persoonlijke gegevens, inclusief die over jouw gezondheidssituatie wanneer je door Praktijk Janet van den Broek gecoacht wordt, worden alleen verwerkt wanneer de dienst niet zonder deze gegevens verleend kan worden.

Doeleinden van de verwerking van persoonsgegevens

De verzamelde persoonsgegevens stellen Praktijk Janet van den Broek in staat om:

 • De overeenkomst die klanten met Praktijk Janet van den Broek sluiten financieel en administratief te kunnen afhandelen;
 • De overeengekomen dienstverlening te kunnen leveren;
 • Klanten of geïnteresseerden te kunnen bereiken als dat nodig is;
 • Om haar dienstverlening verder te ontwikkelen/te optimaliseren;
 • Jou informatie op maat aan te bieden (direct marketing).

Cookies

Praktijk Janet van den Broek houdt IP-adressen bij van (potentiele) klanten die de website bezoeken. Deze gegevens stellen haar in staat om:

 • te registreren welke internetsite/internetpagina’s je bezoekt;
 • de functionaliteit en de inhoud van de website verbeteren;
 • bij te houden voor welke onderwerpen of toepassingen (potentiele) klanten zich interesseren;
 • ervoor te zorgen dat je niet steeds dezelfde informatie ontvangt;
 • het productaanbod te verbeteren.

Toelichting met betrekking tot het plaatsen van cookies

Als je de website www.janetvandenbroek.nl bezoekt worden er automatisch cookies geplaatst waardoor ze aan de hand van jouw IP-adres bepaalde informatie kan bijhouden. Hierbij gaat het bijvoorbeeld om informatie over hoe vaak je de website bezoekt en voor welke onderwerpen jij je interesseert. Zie voor meer informatie mijn cookieverklaring.

Verstrekking persoonsgegevens aan derden

Praktijk Janet van den Broek verstrekt geen persoonsgegevens aan personen of bedrijven buiten Praktijk Janet van den Broek, tenzij:

 • Dat verplicht is door een wettelijk voorschrift;
 • Dat noodzakelijk is voor het uitvoeren van een overeenkomst die Praktijk Janet van den Broek met jou heeft gesloten;
 • Je daarvoor toestemming hebt gegeven.

Plichten/beveiligde toegang/geheimhouding/bewaartermijn

 • Praktijk Janet van den Broek verwerkt jouw persoonsgegevens uitsluitend overeenkomstig de Nederlandse wet. Dit houdt (onder meer) in dat de gegevens alleen worden verwerkt voor het doel waarvoor ze verkregen worden en op een behoorlijke/zorgvuldige wijze overeenkomstig de wet en deze privacyverklaring.
 • Jouw persoonsgegevens kunnen enkel en alleen worden ingezien door personeel van Praktijk Janet van den Broek, de IT-verwerker van het CSR Centrum en de IT-verwerker van softwareleverancier Fairware. Om je privé -gegevens te beschermen hebben we met deze verwerkers een verwerkersovereenkomst afgesloten.
 • Al jouw persoonsgegevens die online in het procesregister worden verwerkt worden door CSR Centrum beveiligd tegen onbevoegde toegang. De beveiliging bestaat uit het hebben van een persoonlijk wachtwoord + invoeren van een extra authenticatiecode om in te loggen in het digitale systeem.
 • De persoonsgegevens zichtbaar in software van Fairware zijn beveiligd tegen onbevoegde toegang. De beveiliging bestaat uit een persoonlijk wachtwoord om in te loggen in het digitale systeem.
 • De medewerker van Praktijk Janet van den Broek heeft een geheimhoudingsplicht ten aanzien van alle aan Praktijk Janet van den Broek verstrekte persoonsgegevens;
 • Praktijk Janet van den Broek, CSR Centrum en Winmens van Fairware hebben bewerkersovereenkomsten afgesloten met alle externe bewerkers van de informatie.
 • CSR Centrum en Winmens van Fairware hebben technische maatregelen genomen om het door haar gebruikte systeem te beveiligen tegen inbreuken van buitenaf overeenkomstig de wet;
 • Jouw persoonsgegevens worden niet langer bewaard dan noodzakelijk is voor een goede administratie en volgens de voorgeschreven wettelijke bewaartermijnen.

Jouw rechten als betrokkene

 • Recht op informatie: Het recht om te weten of en welke persoonsgegevens van jou verwerkt worden en met welk doel;
 • Inzagerecht: Het recht op inzage en afschrift van die gegevens voor zover de privacy van een ander daardoor niet wordt geschaad;
 • Het recht op correctie, aanvulling of verwijdering van gegevens: Aan het recht om (gedeeltelijke) verwijdering van jouw gegevens te vragen, kan alleen tegemoet gekomen worden als het bewaren van de gegevens voor een ander niet van aanmerkelijk belang is en de gegevens niet op grond van een wettelijke regeling bewaard dienen te blijven;
 • Het recht van verzet: Het recht om je in bepaalde gevallen tegen de verwerking van jouw gegevens te verzetten.

Als je gebruik wilt maken van jouw rechten, dan kun je dit per email aangeven via contact@janetvandenbroek.nl. Als ik jouw verzoek moeten afwijzen, leg ik uit waarom. Je ontvangt binnen één maand na ontvangst van jouw verzoek bericht van Praktijk Janet van den Broek.

Klachten

Als je een klacht hebt over de wijze van verwerking van jouw persoonsgegevens, kun je contact opnemen met Praktijk Janet van den Broek. Ik probeer er altijd samen met jou uit te komen.

Vragen

Vragen over deze privacyverklaring of een verzoek over de verwerking van jouw persoonsgegevens kun je sturen naar: contact@janetvandenbroek.nl

Wijzigingen privacyverklaring

Praktijk Janet van den Broek kan deze privacy verklaring aanpassen. Nieuwe versies worden altijd op de website gepubliceerd. Ik raad je daarom aan om deze verklaring geregeld te raadplegen, zodat je op de hoogte blijft van wijzigingen. Deze privacyverklaring is voor het laatst aangepast op 28 augustus 2018.